покажи

За нас

Емисии облигации

ISIN код: BG2100023113
Борсов код: 1AZA
Дата на въвеждане за търговия: 16.08.2012 г.
Дата на издаване: 15.12.2011 г.
Падеж: 15.12.2019
Валута на облигационния заем: ЕВРО
Размер на облигационния заем: 6 000 000
Брой плащания (годишно) 2
Срочност: 8 (осем) години
Лихва: 8 % на годишна база

Информация за емитентите може да намерите в страницата на КФН.

Допълнителна информация >>