покажи

За нас

Финансови отчети

Тримесечен отчет за периода 01-01-2019 -- 31-03-2019 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg2100023113


Тримесечен отчет за първо тримесечие на 2019 г.

Вътрешна инфромация
Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет
Финансов отчет по МСС
Информация по чл.7 от Регламент 596/ 2014г. към 31032019

Годишен отчет за 2018 г.


Тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2018 г.


Тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2018 г.

Междинен доклад за дейността
Вътрешна информация
Информация по чл.7 от Регламент 596/2014г. към 30092018г.
Допълнителна информация
Финансов отчет по МСС
Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор
Декларации от отговорните лица

Тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2018 г.


Тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2018 г.

Вътрешна информация (.pdf 188 KB)

Годишен отчет за 2017 на Азалия I ЕАД


Тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2017 г.

 
 

Тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2017 г.


Тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2017 г.


Тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2017 г.Годишен отчет за 2016 на Азалия I ЕАД

Tримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2016 г.


Тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2016 г.

Тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2016 г.

Тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2016 г.Годишен отчет за 2015 на Азалия I ЕАД

Tримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2015 г.

Tримесечен отчет за Трето тримесечие на 2015 г.

Tримесечен отчет за Второ тримесечие на 2015 г.


Тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2015 г.

Годишен отчет за 2014 на Азалия I ЕАД

Тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2014 г.


Тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014 г.

Допълнителна информация (.pdf 87 KB)
Междинен доклад за дейността (.pdf 154 KB)
Вътрешна информация (.pdf 88 KB)
Декларации от отговорните лица (.pdf 134 KB)
Финансов отчет по МСС (.pdf 575 KB)
Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет (.pdf 316 KB)
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор (.xls 478 KB)

Тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2014 г.

 

Тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2014 г.


Годишен отчет за 2013 на Азалия I ЕАД

Заверен от регистриран одитор финансов отчет (.pdf 771 KB)
Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2013 г.
 


Тримесечен отчет за трето тримесечие на 2013 г.

Tримесечен отчет за Второ тримесечие на 2013 г.

 

Тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2013 г.


Годишен отчет за 2012 на Азалия I ЕАД

Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор (.xls 446 KB)
Заверен от регистриран одитор финансов отчет (.pdf 2.10 MB)
Одиторски доклад (.pdf  1.59 MB)
Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет (.pdf 432 KB)
Годишен доклад за дейността съгласно Приложение №10 от Наредба № 2 (.pdf 2.95 MB)
Декларации от отговорните в рамките на емитента лица (.pdf 439 KB)

Отчет за Четвърто тримесичие на 2012 на Азалия I ЕАДОтчет за Трето тримесечие на 2012 г. на Азалия I ЕАД