покажи

За нас

Новини

14.06.2019

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 14-06-2019 17:05
 
Уведомление по реда на чл.100ц, ал.2, т.1 от ЗППЦК: Съветът на директорите на емитента „АЗАЛИЯ I” ЕАД уведомява, че на падежа чрез „Централен депозитар” АД е извършено лихвено плащане в размер на левовата равностойност на 106 560 /сто и шест хиляди петстотин и шестдесет/ евро на облигационерите, притежаващи ценни книжа от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100023113, борсов код 1AZA.
 

30.04.2019
Азалия I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за периода 01-01-2019 -- 31-03-2019 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия BG2100023113.
Повече информация>>

30.04.2019
Азалия I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2019г.
Повече информация>>

31.03.2019
Азалия I ЕАД-Варна публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2018г.
Повече информация>>

30.01.2019
Азалия I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за периода 01-01-2018 -- 31-12-2018 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg2100023113.

Прикачени файлове:


30.01.2019
Азалия I ЕАД - Варна представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2018 г.
Повече информация може да видите тук >>

27.12.2018 

Уведомление по реда на чл.100ц, ал.2, т.1 от ЗППЦК: Съветът на директорите на емитента „АЗАЛИЯ I” ЕАД уведомява, че на 27.12.2018 г. чрез „Централен депозитар” АД е извършено плащане на главница в размер на левовата равностойност на 500 000 /петстотин хиляди/ евро и лихвено плащане в размер на левовата равностойност на 118 440.00 /сто и осемнадесет хиляди четиристотин и четиридесет/ евро на облигационерите, притежаващи ценни книжа от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100023113, борсов код 1AZA

31.10.2018
Азалия I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за периода 01-01-2018 -- 30-09-2018 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия BG2100023113.

Прикачени файлове:
Отчет за спазване на задълженията на емитента към облигационерите съгласно условията на облигационната емисия
Отчет за изразходването на средствата от облигационния заем
Отчет за състоянието на обезпечението
Отчет за спазването на определени финансови показатели от емитента към облигационерите съгласно условията на облигационната емисия

31.10.2018
Азалия I ЕАД - Варна представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2018 г.
Повече информация може да видите тук >>

30.07.2018
Азалия I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2018 г.
Повече информация може да видите тук >>

30.07.2018
Азалия I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за периода 01-01-2018 - 30-06-2018 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия BG2100023113.
 
Прикачени файлове:
15.06.2018
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 
Уведомление по реда на чл.100ц ал.2 т.1 от ЗППЦК: Съветът на директорите на емитента „АЗАЛИЯ I” ЕАД уведомява, че на 15.06.2018г. чрез „Централен депозитар” АД е извършено лихвено плащане в лева в размер на левовата равностойност на 117 780.00 /сто и седемнадесет хиляди седемстотин и осемдесет/ евро на облигационерите, притежаващи ценни книжа от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100023113, борсов код 1AZA.

30.04.2018
Азалия I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2018 г.
Повече информация може да видите тук >>

30.04.2018
Азалия I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за периода 01.01.2018 - 31.03.2018 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия BG2100023113.
 
Прикачени файлове:

31.03.2018
Азалия I ЕАД-Варна публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2017 г.
Повече информация може да видите тук >>

31.01.2018 г.
Азалия I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2017 г.
Повече информация може да видите тук >>
 
30.01.2018 г.
Азалия I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за периода 01-01-2017 -- 31-12-2017 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия BG2100023113.
 

15.12.2017 г.
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 
 
Уведомление по реда на чл.100ц ал.2 т.1 от ЗППЦК: Съветът на директорите на емитента „АЗАЛИЯ I” ЕАД уведомява, че на 15.12.2017г. чрез „Централен депозитар” АД е извършено лихвено плащане в лева в размер на левовата равностойност на 129 720.00 /сто двадесет и девет хиляди седемстотин и двадесет/ евро и плащане на главница в размер на левовата равностойност на 500 000/петстотин хиляди/ евро на облигационерите, притежаващи ценни книжа от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100023113, борсов код 1AZA.
 

30.10.2017 г.
Азалия I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2017 г.
Повече информация може да видите тук >>

31.07.2017 г.
Азалия I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2017 г.
Повече информация може да видите тук >>

15.06.2017 г. 

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти 
 
Уведомление по реда на чл.28 ал.2 във връзка с Приложение № 9 т.1.34 от Наредба №2 на КФН: Съветът на директорите на емитента „АЗАЛИЯ I” ЕАД уведомява, че на падежа чрез „Централен депозитар” АД е извършено лихвено плащане в лева на облигационерите, притежаващи ценни книжа от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100023113, борсов код 1AZA, в размер на левовата равностойност на 129 000.00 /сто двадесет и девет хиляди/ евро.


02.05.2017 г. 
Азалия I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2017 г.
Повече информация може да видите тук >>

31.03.2017 г.
Азалия I ЕАД-Варна публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31.12.2016 г.
Повече информация може да видите тук >>

31.01.2017 г.
Азалия I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2016 г.
Повече информация може да видите тук >>

15.12.2016 г.

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти 
 
Уведомление по реда на чл.33 ал.1 т.3 във връзка с Приложение № 9 т.1.34 от Наредба №2 на КФН: Съветът на директорите на емитента „АЗАЛИЯ I” ЕАД уведомява, че на 14.12.2016 чрез „Централен депозитар” АД е извършено лихвено плащане в размер на левовата равностойност на 135 000 /сто тридесет и пет хиляди/ евро и плащане на главница в размер на левовата равностойност на 250 000 /двеста и петдесет хиляди/ евро на облигационерите, притежаващи ценни книжа от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100023113 и борсов код 1AZA.


31.10.2016 г. 
Азалия I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2016 г.
Повече информация може да видите тук >>

29.07.2016 г.
Азалия I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2016 г.
Повече информация може да видите тук >>

15.06.2016 г. 

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти 
Уведомление по реда на чл.28 ал.2 във връзка с Приложение № 9 т.1.34 от Наредба №2 на КФН: Съветът на директорите на емитента „АЗАЛИЯ I” ЕАД уведомява, че на падежа чрез „Централен депозитар” АД е извършено лихвено плащане в лева на облигационерите, притежаващи ценни книжа от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100023113, борсов код 1AZA, в размер на левовата равностойност на 135 000.00 / сто тридесет и пет хиляди / евро.
 

03.05.2016 г. 
Азалия I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2016 г.
Повече информация може да видите тук >>

31.03.2016 г. 
Азалия I ЕАД - Варна представи Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2015 г.
Повече информация може да видите тук >>

29.01.2016

Азалия I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2015 г.
Повече информация може да видите тук >>
 


16.12.2015 

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти 
 
Уведомление по реда на чл.28 ал.2 във връзка с Приложение № 9 т.1.34 от Наредба №2 на КФН: Съветът на директорите на емитента „АЗАЛИЯ I” ЕАД уведомява, че на падежа чрез „Централен депозитар” АД е извършено лихвено плащане в лева на облигационерите, притежаващи ценни книжа от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100023113, борсов код 1AZA, в размер на левовата равностойност на 240 660.00 / двеста и четиридесет хиляди шестстотин и шестдесет / евро.
 

30.10.2015

Азалия I ЕАД - Варна представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2015 г.

12.08.2015
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Уважаеми Дами и Господа,
Уведомяваме ви, че на проведено на 10.08.2015г. извънредно общо събрание на облигационерите на “АЗАЛИЯ I” ЕАД за преструктуриране на задълженията по облигационната емисия на дружеството с ISIN код BG2100023113, бе взето решение за промяна на следните параметри по емисията: 
• Удължаване на срока на емисията с 4 години, считано от 15.12.2019 г. до 15.12.2023 г.;
• Промяна в амортизационния план, както следва: на 15.12.2016г. – 250,000 Евро; 15.12.2017г. – 500,000 Евро; 15.12.2018г. – 500,000 Евро; 15.12.2019г. – 600,000 Евро; 15.12.2020г. – 700,000 Евро; 15.12.2021г. – 900,000 Евро.; 15.12.2022г. – 1,300,000 Евро; 15.12.2023г. – 1,250,000 Евро.
• Намаляване на лихвения процент по облигационния заем (от 8% на 4,50%),считано от датата на лихвеното плащане – 15 декември 2015 г.;
Всички други параметри по облигационната остават непроменени. 
 


30.07.2015
Азалия I ЕАД - Варна представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2015 г.
Повече информация може да видите тук >>

29.07.2015
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Азалия I ЕАД представя покана за свикване на Общо събрание на облигационерите и материали


15.06.2015 г.

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Уведомление по реда на чл.28 ал.2 във връзка с Приложение № 9 т.1.34 от Наредба №2 на КФН: Съветът на директорите на емитента „АЗАЛИЯ I” ЕАД уведомява, че на падежа чрез „Централен депозитар” АД е извършено лихвено плащане в лева на облигационерите, притежаващи ценни книжа от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100023113, борсов код 1AZA, в размер на левовата равностойност на 239 340.00 /двеста тридесет и девет хиляди триста и четиридесет/ евро.


30.04.2015 г.

Азалия I ЕАД Варна представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2015 г.
Повече информация може да видите тук >>

31.03.2015 г. 

Азалия I ЕАД - Варна представи Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2014 г.
Повече информация може да видите тук >>

30.01.2015 г.

Азалия I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2014 г.
Повече информация може да видите тук >>

15.12.2014 г. 

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Уведомление по реда на чл.28 ал.2 във връзка с Приложение № 9 т.1.34 от Наредба №2 на КФН: Съветът на директорите на емитента „АЗАЛИЯ I” ЕАД уведомява, че на датата на падежа чрез „Централен депозитар” АД е извършено лихвено плащане в лева на облигационерите, притежаващи ценни книжа от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100023113, борсов код 1AZA, в размер на левовата равностойност на 240 660.00 /двеста и четиридесет хиляди шестотин и шестдесет/ евро.
 

30.10.2014 г.

Азалия I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014 г.
Повече информация може да видите тук >>

30.07.2014 г.

Азалия I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2014 г.
Повече информация може да видите тук >>

16.06.2014 г.

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти.

Уведомление по реда на чл.28 ал.2 във връзка с Приложение № 9 т.1.34 от Наредба №2 на КФН: Съветът на директорите на емитента „АЗАЛИЯ I” ЕАД уведомява, че на падежа чрез „Централен депозитар” АД е извършено лихвено плащане в лева на облигационерите, притежаващи ценни книжа от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100023113, борсов код 1AZA, в размер на левовата равностойност на 239 340 /двеста тридесет и девет хиляди триста и четиридесет/ евро.
 

30.04.2014 г.

Азалия I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2014г.
Повече информация може да видите тук >>

28.03.2014 г.

Азалия I ЕАД - Варна представи Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2013 г.
Повече информация може да видите тук >>

11.03.2014 г.

Уведомление по реда на чл.100ш ал.1 т.2 от ЗППЦК и т.1.2 от Приложение №9 към чл.28 на Наредба №2 на КФН: СД на емитента „Азалия I” ЕАД уведомява, че на 07.03.2014 г. по партидата на дружеството е вписана промяна относно членския състав на Съвета на директорите и представляващия дружеството – вписан е нов член и изпълнителен директор Юлияна Георгиева Василева. Промените са вписани в Търговския регистър при Агенция по вписванията под №20140307152918.
 
Прикачени файлове:

29.01.2014 г.

 
Азалия I ЕАД Варна представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2013 г.
 

16.12.2013 г.

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти.
Уведомление по реда на чл.28 ал.2 във връзка с Приложение № 9 т.1.34 от Наредба №2 на КФН: Съветът на директорите на емитента „АЗАЛИЯ I” ЕАД уведомява, че на падежа чрез „Централен депозитар” АД е извършено лихвено плащане в лева на облигационерите, притежаващи ценни книжа от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100023113, борсов код 1AZA, в размер на левовата равностойност на 240 660 /двеста и четиридесет хиляди шестстотин и шестдесет/ евро.

30.10.2013 г.

Азалия I ЕАД Варна представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2013 г.
Повече информация може да видите тук >>

31.07.2013 г.

Азалия I ЕАД - Варна представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2013 г.17.06.2013 г.

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
В x3news.com е публикувано уведомление по реда на чл.28 ал.2 във връзка с Приложение № 9 т.1.34 от Наредба №2 на КФН: Съветът на директорите на емитента „АЗАЛИЯ I” ЕАД уведомява, че на падежа чрез „Централен депозитар” АД е извършено лихвено плащане в лева на облигационерите, притежаващи ценни книжа от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100023113, борсов код 1AZA, в размер на левовата равностойност на 239 340 /двеста тридесет и девет хиляди триста и четиридесет/евро.

30.04.2013 г.

Азалия I ЕАД - Варна представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2013 г.
Повече информация може да видите тук >>
 

29.03.2013 г.

Азалия I ЕАД - Варна публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2012 г.

 

31.01.2013 г.

Азалия I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2012 г.
Повече информация може да видите тук >>15.12.2012 г.

В x3news е публикувано умедомление по реда на чл.28 ал.2 във връзка с Приложение № 9 т.1.34 от Наредба №2 на КФН: Съветът на директорите на емитента „АЗАЛИЯ I” ЕАД уведомява, че на датата на падежа 15.12.2012 г., чрез „Централен депозитар” АД е извършено лихвено плащане в лева на облигационерите, притежаващи ценни книжа от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100023113, борсов код 1AZA, в размер на левовата равностойност на 240 000 /двеста и четиридесет хиляди/евро.


31.10.2012 г.

Азалия I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2012г.
Повече информация може да видите тук >>