покажи

За нас

Новини

30.07.2018
Азалия I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2018 г.
Повече информация може да видите тук >>

30.07.2018
Азалия I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за периода 01-01-2018 - 30-06-2018 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия BG2100023113.
 
Прикачени файлове:
15.06.2018
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 
Уведомление по реда на чл.100ц ал.2 т.1 от ЗППЦК: Съветът на директорите на емитента „АЗАЛИЯ I” ЕАД уведомява, че на 15.06.2018г. чрез „Централен депозитар” АД е извършено лихвено плащане в лева в размер на левовата равностойност на 117 780.00 /сто и седемнадесет хиляди седемстотин и осемдесет/ евро на облигационерите, притежаващи ценни книжа от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100023113, борсов код 1AZA.

30.04.2018
Азалия I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2018 г.
Повече информация може да видите тук >>

30.04.2018
Азалия I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за периода 01.01.2018 - 31.03.2018 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия BG2100023113.
 
Прикачени файлове:

31.03.2018
Азалия I ЕАД-Варна публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2017 г.
Повече информация може да видите тук >>

31.01.2018 г.
Азалия I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2017 г.
Повече информация може да видите тук >>
 
30.01.2018 г.
Азалия I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за периода 01-01-2017 -- 31-12-2017 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия BG2100023113.
 

15.12.2017 г.
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 
 
Уведомление по реда на чл.100ц ал.2 т.1 от ЗППЦК: Съветът на директорите на емитента „АЗАЛИЯ I” ЕАД уведомява, че на 15.12.2017г. чрез „Централен депозитар” АД е извършено лихвено плащане в лева в размер на левовата равностойност на 129 720.00 /сто двадесет и девет хиляди седемстотин и двадесет/ евро и плащане на главница в размер на левовата равностойност на 500 000/петстотин хиляди/ евро на облигационерите, притежаващи ценни книжа от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100023113, борсов код 1AZA.
 

30.10.2017 г.
Азалия I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2017 г.
Повече информация може да видите тук >>

31.07.2017 г.
Азалия I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2017 г.
Повече информация може да видите тук >>

15.06.2017 г. 

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти 
 
Уведомление по реда на чл.28 ал.2 във връзка с Приложение № 9 т.1.34 от Наредба №2 на КФН: Съветът на директорите на емитента „АЗАЛИЯ I” ЕАД уведомява, че на падежа чрез „Централен депозитар” АД е извършено лихвено плащане в лева на облигационерите, притежаващи ценни книжа от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100023113, борсов код 1AZA, в размер на левовата равностойност на 129 000.00 /сто двадесет и девет хиляди/ евро.


02.05.2017 г. 
Азалия I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2017 г.
Повече информация може да видите тук >>

31.03.2017 г.
Азалия I ЕАД-Варна публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31.12.2016 г.
Повече информация може да видите тук >>

31.01.2017 г.
Азалия I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2016 г.
Повече информация може да видите тук >>

15.12.2016 г.

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти 
 
Уведомление по реда на чл.33 ал.1 т.3 във връзка с Приложение № 9 т.1.34 от Наредба №2 на КФН: Съветът на директорите на емитента „АЗАЛИЯ I” ЕАД уведомява, че на 14.12.2016 чрез „Централен депозитар” АД е извършено лихвено плащане в размер на левовата равностойност на 135 000 /сто тридесет и пет хиляди/ евро и плащане на главница в размер на левовата равностойност на 250 000 /двеста и петдесет хиляди/ евро на облигационерите, притежаващи ценни книжа от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100023113 и борсов код 1AZA.


31.10.2016 г. 
Азалия I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2016 г.
Повече информация може да видите тук >>

29.07.2016 г.
Азалия I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2016 г.
Повече информация може да видите тук >>

15.06.2016 г. 

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти 
Уведомление по реда на чл.28 ал.2 във връзка с Приложение № 9 т.1.34 от Наредба №2 на КФН: Съветът на директорите на емитента „АЗАЛИЯ I” ЕАД уведомява, че на падежа чрез „Централен депозитар” АД е извършено лихвено плащане в лева на облигационерите, притежаващи ценни книжа от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100023113, борсов код 1AZA, в размер на левовата равностойност на 135 000.00 / сто тридесет и пет хиляди / евро.
 

03.05.2016 г. 
Азалия I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2016 г.
Повече информация може да видите тук >>

31.03.2016 г. 
Азалия I ЕАД - Варна представи Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2015 г.
Повече информация може да видите тук >>

29.01.2016

Азалия I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2015 г.
Повече информация може да видите тук >>
 


16.12.2015 

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти 
 
Уведомление по реда на чл.28 ал.2 във връзка с Приложение № 9 т.1.34 от Наредба №2 на КФН: Съветът на директорите на емитента „АЗАЛИЯ I” ЕАД уведомява, че на падежа чрез „Централен депозитар” АД е извършено лихвено плащане в лева на облигационерите, притежаващи ценни книжа от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100023113, борсов код 1AZA, в размер на левовата равностойност на 240 660.00 / двеста и четиридесет хиляди шестстотин и шестдесет / евро.
 

30.10.2015

Азалия I ЕАД - Варна представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2015 г.

12.08.2015
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Уважаеми Дами и Господа,
Уведомяваме ви, че на проведено на 10.08.2015г. извънредно общо събрание на облигационерите на “АЗАЛИЯ I” ЕАД за преструктуриране на задълженията по облигационната емисия на дружеството с ISIN код BG2100023113, бе взето решение за промяна на следните параметри по емисията: 
• Удължаване на срока на емисията с 4 години, считано от 15.12.2019 г. до 15.12.2023 г.;
• Промяна в амортизационния план, както следва: на 15.12.2016г. – 250,000 Евро; 15.12.2017г. – 500,000 Евро; 15.12.2018г. – 500,000 Евро; 15.12.2019г. – 600,000 Евро; 15.12.2020г. – 700,000 Евро; 15.12.2021г. – 900,000 Евро.; 15.12.2022г. – 1,300,000 Евро; 15.12.2023г. – 1,250,000 Евро.
• Намаляване на лихвения процент по облигационния заем (от 8% на 4,50%),считано от датата на лихвеното плащане – 15 декември 2015 г.;
Всички други параметри по облигационната остават непроменени. 
 


30.07.2015
Азалия I ЕАД - Варна представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2015 г.
Повече информация може да видите тук >>

29.07.2015
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Азалия I ЕАД представя покана за свикване на Общо събрание на облигационерите и материали


15.06.2015 г.

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Уведомление по реда на чл.28 ал.2 във връзка с Приложение № 9 т.1.34 от Наредба №2 на КФН: Съветът на директорите на емитента „АЗАЛИЯ I” ЕАД уведомява, че на падежа чрез „Централен депозитар” АД е извършено лихвено плащане в лева на облигационерите, притежаващи ценни книжа от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100023113, борсов код 1AZA, в размер на левовата равностойност на 239 340.00 /двеста тридесет и девет хиляди триста и четиридесет/ евро.


30.04.2015 г.

Азалия I ЕАД Варна представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2015 г.
Повече информация може да видите тук >>

31.03.2015 г. 

Азалия I ЕАД - Варна представи Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2014 г.
Повече информация може да видите тук >>

30.01.2015 г.

Азалия I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2014 г.
Повече информация може да видите тук >>

15.12.2014 г. 

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Уведомление по реда на чл.28 ал.2 във връзка с Приложение № 9 т.1.34 от Наредба №2 на КФН: Съветът на директорите на емитента „АЗАЛИЯ I” ЕАД уведомява, че на датата на падежа чрез „Централен депозитар” АД е извършено лихвено плащане в лева на облигационерите, притежаващи ценни книжа от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100023113, борсов код 1AZA, в размер на левовата равностойност на 240 660.00 /двеста и четиридесет хиляди шестотин и шестдесет/ евро.
 

30.10.2014 г.

Азалия I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014 г.
Повече информация може да видите тук >>

30.07.2014 г.

Азалия I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2014 г.
Повече информация може да видите тук >>

16.06.2014 г.

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти.

Уведомление по реда на чл.28 ал.2 във връзка с Приложение № 9 т.1.34 от Наредба №2 на КФН: Съветът на директорите на емитента „АЗАЛИЯ I” ЕАД уведомява, че на падежа чрез „Централен депозитар” АД е извършено лихвено плащане в лева на облигационерите, притежаващи ценни книжа от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100023113, борсов код 1AZA, в размер на левовата равностойност на 239 340 /двеста тридесет и девет хиляди триста и четиридесет/ евро.
 

30.04.2014 г.

Азалия I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2014г.
Повече информация може да видите тук >>

28.03.2014 г.

Азалия I ЕАД - Варна представи Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2013 г.
Повече информация може да видите тук >>

11.03.2014 г.

Уведомление по реда на чл.100ш ал.1 т.2 от ЗППЦК и т.1.2 от Приложение №9 към чл.28 на Наредба №2 на КФН: СД на емитента „Азалия I” ЕАД уведомява, че на 07.03.2014 г. по партидата на дружеството е вписана промяна относно членския състав на Съвета на директорите и представляващия дружеството – вписан е нов член и изпълнителен директор Юлияна Георгиева Василева. Промените са вписани в Търговския регистър при Агенция по вписванията под №20140307152918.
 
Прикачени файлове:

29.01.2014 г.

 
Азалия I ЕАД Варна представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2013 г.
 

16.12.2013 г.

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти.
Уведомление по реда на чл.28 ал.2 във връзка с Приложение № 9 т.1.34 от Наредба №2 на КФН: Съветът на директорите на емитента „АЗАЛИЯ I” ЕАД уведомява, че на падежа чрез „Централен депозитар” АД е извършено лихвено плащане в лева на облигационерите, притежаващи ценни книжа от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100023113, борсов код 1AZA, в размер на левовата равностойност на 240 660 /двеста и четиридесет хиляди шестстотин и шестдесет/ евро.

30.10.2013 г.

Азалия I ЕАД Варна представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2013 г.
Повече информация може да видите тук >>

31.07.2013 г.

Азалия I ЕАД - Варна представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2013 г.17.06.2013 г.

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
В x3news.com е публикувано уведомление по реда на чл.28 ал.2 във връзка с Приложение № 9 т.1.34 от Наредба №2 на КФН: Съветът на директорите на емитента „АЗАЛИЯ I” ЕАД уведомява, че на падежа чрез „Централен депозитар” АД е извършено лихвено плащане в лева на облигационерите, притежаващи ценни книжа от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100023113, борсов код 1AZA, в размер на левовата равностойност на 239 340 /двеста тридесет и девет хиляди триста и четиридесет/евро.

30.04.2013 г.

Азалия I ЕАД - Варна представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2013 г.
Повече информация може да видите тук >>
 

29.03.2013 г.

Азалия I ЕАД - Варна публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2012 г.

 

31.01.2013 г.

Азалия I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2012 г.
Повече информация може да видите тук >>15.12.2012 г.

В x3news е публикувано умедомление по реда на чл.28 ал.2 във връзка с Приложение № 9 т.1.34 от Наредба №2 на КФН: Съветът на директорите на емитента „АЗАЛИЯ I” ЕАД уведомява, че на датата на падежа 15.12.2012 г., чрез „Централен депозитар” АД е извършено лихвено плащане в лева на облигационерите, притежаващи ценни книжа от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100023113, борсов код 1AZA, в размер на левовата равностойност на 240 000 /двеста и четиридесет хиляди/евро.


31.10.2012 г.

Азалия I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2012г.
Повече информация може да видите тук >>