покажи

За нас

За компанията

Капитал
Основният капитал на дъщерното дружество "Азалия І" ЕАД е в размер на 2 050 хил. лв., внесен изцяло от едноличния собственик на капитала "Свети Свети Константин и Елена холдинг" АД и разпределен на 4 100 /четири хиляди и сто/ броя акции, всека с номинал 500 /петстотин/ лв.

Седалище и адрес на управление
к.к."Св. Св. Константин и Елена", Административна сграда, гр. Варна - 9006
 
Дружеството е с едностепенна система на управление и се управлява от тричленен Съвет на директорите.